IniciAccessibilitat

Accessibilitat

Transcriu-me! s’ha compromès a fer accessible el seu web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al web https://transcriu.bnc.cat.

Els subdominis d’aquest web tindran les seves pròpies declaracions d’accessibilitat.

Situació de compliment

Aquest web és parcialment conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

Falta de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018.

 • Les imatges miniatura dels documents a transcriure poden no tenir un text alternatiu descriptiu.
 • Pot haver-hi errades puntuals d’edició en pàgines de la web.
 • El propòsit dels enllaços interns a documents de transcripció pot no complir en la seva totalitat tots els requisits d’accessibilitat.

Càrrega desproporcionada.

 • No és aplicable

El contingut no entra dins l’àmbit de la legislació aplicable.

 • El contingut dels PDF o altres formats poden no complir en la seva totalitat tots els requisits d’accessibilitat.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 14 de juliol de 2021.

El mètode utilitzat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació portada a terme pel CSUC.

Darrera revisió de la declaració: 14 de juliol de 2021.

Observacions i dades de contacte

Es poden realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del Reial Decret 1112/2018), a través de la bústia que trobareu a la pàgina de contacte.

Per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

Sol·licituds d’informació accessibles

Si l’usuari necessita informació en un format diferent, contacteu amb nosaltres a través del correu que trobareu a la pàgina de contacte i indiqueu:

 • El vostre nom i cognom i correu electrònic.
 • La URL on hi ha el contingut.
 • El format en què necessiteu la informació.

Procediment d'aplicació

En cas que la resposta a la sol·licitud d’informació accessible o queixa hagi estat desestimada, no s’estigués d’acord amb la decisió adoptada o la resposta no compleixi amb els requisits contemplats a la normativa vigent, la persona interessada podrà iniciar una reclamació segons estableix l’article 13 del RD 1112/2018, enviant un correu electrònic a través del correu que trobareu a la pàgina de contacte indicant en l’assumpte «Reclamar una sol·licitud».

Altres informacions

Continuem realitzant treballs d’auditoria i consultoria per adequar les possibles disconformitats i aconseguir una accessibilitat plena al web que en permeti el seu ús a qualsevol persona, independentment de les seves capacitats.

El compromís de Transcriu-me!! per l’accessibilitat

El web https://transcriu.bnc.cat s’ha construït amb l’ànim de facilitar l’accés universal a totes les persones que el consulten independentment de les seves capacitats físiques, sensorials i intel·lectuals, i del context tècnic d’ús amb què ho fan (tipus de dispositiu, programari, velocitat de la connexió, condicions ambientals, etc.).

Per això, es treballa amb l’objectiu d’adaptar tot el web a les recomanacions del Consorci World Wide Web W3C per tal d’eliminar les barreres que dificulten l’accés a la informació i la comunicació. Aquestes recomanacions es concreten en les pautes d’accessibilitat del web WCAG 2.1.

El compromís del CSUC és arribar a complir el nivell de conformitat Triple AAA, tal com exigeixen a les administracions públiques les legislacions europea i estatal.

La Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell de 26 d’octubre de 2016 estableix les normes que s’exigeixen als estats membres per tal que tots els webs i aplicacions mòbils del sector públic, independentment del dispositiu utilitzat per accedir-hi, compleixen els requisits d’accessibilitat que es recullen a la norma EN 301 549 v2.1.2 (d’agost de 2018), de requisits d’accessibilitat adequats per a la contractació pública de productes i serveis TIC a Europa.

La norma EN 301 549 v2.1.1.2 es basa principalment en les Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1), d’agost de 2018. Concretament, cal complir el nivell AA. No obstant això, la norma també té altres requisits addicionals, obligatoris i condicionals.

La directiva és d’obligat compliment però no és directament aplicable. Per això a nivell estatal s’ha desenvolupat un reial decret que desenvolupa l’abast i els requisits, com a mínim. La transposició estatal és el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Més informació

Per a més informació sobre l’accessibilitat als llocs web: